วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะเกี่ยวกับการสร้าง Toolbar ด้วย ToolStrip
2. เพื่อฝึกทักษะการสร้างฟอร์มหลายๆ ฟอร์มด้วย MDI Form
3. เพื่อให้ทราบคุณลักษณ์และการนำไปประยุกต์ใช้งานด้วย ToolStrip รวมถึงการใช้งาน MDI Form เพื่อสร้าง
แอปพลิเคชันเบื้องต้น

Include gadget (iframe)
Submit your assignment9 here

Submit of Week9 ‎(MDI-Form ครั้งที่ 1)‎


List of students who are submitted

ą
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 14, 2015, 1:43 AM
ą
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 14, 2015, 1:43 AM
Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 18, 2017, 6:46 AM
ą
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 14, 2014, 10:05 PM
Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 18, 2017, 6:47 AM
ą
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 14, 2014, 10:05 PM
ą
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 18, 2017, 6:49 PM
ą
cake2.jpg
(116k)
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 18, 2017, 6:49 PM
ą
cake3.jpg
(23k)
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 18, 2017, 6:49 PM
ċ
customicondesign-flatastic5.zip
(7833k)
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 14, 2014, 10:04 PM
ą
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 14, 2015, 1:43 AM
ą
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 14, 2015, 1:43 AM
ą
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 14, 2015, 1:43 AM
ą
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 14, 2015, 1:44 AM
ą
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 14, 2015, 1:44 AM
ċ
png.rar
(3542k)
Sirinthorn Cheyasak,
Oct 11, 2016, 11:15 PM
Comments