• สามารถสร้างตารางข้อมูลด้วย MS-Excel
  • สามารถกำหนดสูตรการคำนวณทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้
  • สามารถจัดวางข้อมูลและจัดหน้ากระดาษได้อย่างเหมาะสม
  • สามารถสร้างกราฟอย่างง่ายได้
LAB4 Excel

Include gadget (iframe)

     LAB4 - Excel 

LAB4 -Excel


LAB5 Excel

Include gadget (iframe)


LAB5 -Excel

LAB5 - Excel


Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Jul 17, 2018, 9:43 PM
Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Jul 17, 2018, 9:34 PM
Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Jul 17, 2018, 9:34 PM
Ĉ
Sirinthorn Cheyasak,
Jul 17, 2018, 9:34 PM
Comments