ระบบเครือข่าย (Network System)
      เข้าใจความหมายของระบบเครือข่าย (Network System) รู้จักระบบเครือข่ายประเภทต่างๆ และรู้จักการนำระบบเครือข่ายไปใช้ประโยชน์ในมุมต่างๆ
อินเทอร์เน็ต (Internet)
รู้ถึงความเป็นมาของระบบอินเทอร์เน็ตและเข้าใจหลักการทำงานของระบบอินเทอร์เน็ต
software slide

Include gadget (iframe)Network

Include gadget (iframe)


Internet

Include gadget (iframe)Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Jul 13, 2017, 8:46 PM
Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Jul 13, 2017, 8:46 PM
Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Jul 13, 2017, 8:46 PM
Comments