Week12 (Recursion)Week13_Recursive.pptx


Inclass of Week12การบ้านให้เขียน recursive function ของการ encode สำหรับการพิมพ์ ข้อความ (string ) โดยกำหนดเงื่อนไขการ encode ดังนี้
      ถ้าอักขระนั้นไม่ใช่สระ ให้ shift ไป 2 
     ถ้าอักขระเป็นสระ 'A','E','I','O','U' หรือ 'a','e','i','o','u' ให้พิมพ์เป็นเลข 1 ออกไป (นักศึกษาสามารถใช้ฟังก์ชัน upcase สำหรับตรวจสอบ)
     ตัวอย่าง "HELLO" จะพิมพ์เป็น J1NN1 
ให้ปรับแต่ง output ให้สวยงานเหมาะสม
Homework of Week12 (write recursive function) 

Homework of Week12


Page 7
Page 8

Page 9
The answer of prefix-stack sheet
Page1
Page2
Page3
Page4

Page5
                  
Page6Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 3, 2018, 8:22 AM
ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 18, 2016, 10:31 AM
ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 18, 2016, 10:31 AM
Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 18, 2016, 2:07 AM
Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 18, 2016, 2:08 AM
ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 2, 2019, 5:55 AM
ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 2, 2019, 5:55 AM
ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 2, 2019, 5:55 AM
ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 2, 2019, 5:56 AM
ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 2, 2019, 5:56 AM
ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 2, 2019, 5:56 AM
Comments