Week13 (Recursion)Week13_Recursive.pptx
การบ้านให้เขียน recursive function ของการ encode สำหรับการพิมพ์ ข้อความ (string ) โดยกำหนดเงื่อนไขการ encode ดังนี้
      ถ้าอักขระนั้นไม่ใช่สระ ให้ shift ไป 2 
     ถ้าอักขระเป็นสระ 'A','E','I','O','U' หรือ 'a','e','i','o','u' ให้พิมพ์เป็นเลข 1 ออกไป (นักศึกษาสามารถใช้ฟังก์ชัน upcase สำหรับตรวจสอบ)
     ตัวอย่าง "HELLO" จะพิมพ์เป็น J1NN1 
ให้ปรับแต่ง output ให้สวยงานเหมาะสม

กำหนดส่งวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ก่อนเวลาเที่ยงคืนค่ะ
 
                  
Page6
Page 7
Page 8

Page 9

Inclass of Week13

Inclass of Week13The answer of prefix-stack sheet
Page1
Page2
Page3
Page4

Page5

Homework of Week13 (write recursive function)

พร้อมกับทำการบ้านในชีท Ex_Recursion.pdf (ไฟล์อยู่ด้านล่างค่ะ) ทุกข้อด้วยลายมือนักศึกษานะคะ ยกเว้นข้อ 7 ที่อาจารย์ทำในห้องให้ดูครึ่งนึงให้ แยกออกมาในกระดาษเส้น
Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 3, 2018, 8:22 AM
ċ
Exercise1.c
(1k)
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 18, 2016, 10:31 AM
ċ
Exercise2.c
(0k)
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 18, 2016, 10:31 AM
ĉ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 3, 2018, 6:57 PM
ĉ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 3, 2018, 6:57 PM
Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 18, 2016, 2:07 AM
Ċ
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 18, 2016, 2:08 AM
ċ
qdata.txt
(0k)
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 3, 2018, 8:21 AM
ċ
qdata1.txt
(0k)
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 3, 2018, 8:22 AM
ċ
testque.c
(1k)
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 3, 2018, 8:22 AM
ċ
testque1.c
(1k)
Sirinthorn Cheyasak,
Apr 3, 2018, 8:22 AM
Comments