บริการวิชาการปีการศึกษา 2557

  • โครงการสร้างเว็บไซต์สำหรับข้อมูลศูนย์ศาสนาและวัฒนธรรม อบต. คลองสี่ จังหวัดปทุมธานี  มีผู้รับผิดชอบโครงการดังนี้
1. อ.สิรินธร จียาศักดิ์
2. อ.พจนีย์ จันทรศุภวงศ์
3. อ.สุกิจ คูชัยสิทธิ์
4. ผศ.ลัดดารัตน์ ศรรักษ์ฃ

การดำเนินงานครั้งที่ 1 เข้าศึกษาถึงความต้องการ
(อาจารย์เข้าพูดคุยกับคุณสุทิน ทองหล่อ หัวหน้าศูนย์กองกลางการศึกษาและวัฒนธรรม พื้นที่ อบต.คลองสี่)
 

การดำเนินงานครั้งที่ 2  คณะทำงานบริการวิชาการนำนักศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลและความ
                                    ต้องการเพิ่มเติม (วันที่ 22 มกราคา 2558 เวลา 12.30 - 15.00 น.)
Comments