บริการวิชาการปีการศึกษา 2556

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2556
  • โครงการ การสื่อนิทานสำหรับเด็กเล็กด้วย MS PowerPoint 2007 (ต่อเนื่อง) และการสร้างเว็บไซต์เบื้องต้นด้วย Google Sites” โดย อ.สิรินธร จียาศักดิ์และอ.พจนีย์ จันทรศุภวงศ์

สรุปโครงการ 2556_สิรินธร_พจนีย์


สรุปภาพบรรยากาศ

Comments